Portal de transparencia

SSOM està constituïda per l’Assemblea General de socis, la Junta Directiva, l’equip de tècnics de cada programa, i els voluntaris/es.
MEMÒRIA 2019 (PDF) SUBVENCIONS CONCEDIDES EN 2019.